Voetbalclubs teleurgesteld in gemeente Het Hogeland

De achttien voetbalclubs in de gemeente Het Hogeland zijn ernstig teleurgesteld omdat het ambtenarenapparaat haar afspraken niet nakomt. Na de herindeling en de totstandkoming van de gemeente heeft het dik drie jaar geduurd voordat er een begin is gemaakt met de harmonisering van de sporttarieven. De gemeente is daarna echter blijven steken in enkel het vaststellen van de tarieven van de huur van de sportaccommodaties. Er is verder geen werk gemaakt van de voorwaarden waaronder huur en verhuur van deze accommodaties plaats gaat vinden.

Het is niet bekend welke tegenprestatie er wordt geleverd en dat is heel bijzonder. De clubs hebben daarom bezwaar aangetekend tegen de beslissing van de gemeente Het Hogeland. Deze bezwaren zijn van tafel geveegd omdat men van mening is dat er geen bezwaar mogelijk is tegen dit besluit. De voetbalverenigingen hebben op eigen verzoek op 29 november 2021 een overleg gehad met toenmalig wethouder De Vries en twee beleidsmedewerkers van de gemeente. Naar de mening van de voetbalverenigingen is dat een goed gesprek geweest waarin gesproken is over de communicatie tussen de clubs en de gemeente, de harmonisatie van de sporttarieven en de bijbehorende rechten en plichten van zowel de gemeente als de clubs, het ingediende bezwaar tegen de harmonisatie, het gebruik van de landelijke regeling compensatie huur van de sportaccommodaties en de sportvisie. Tijdens dit gesprek zijn een aantal afspraken gemaakt.

Naar aanleiding van dit gesprek heeft de gemeente wel gereageerd op de afspraak om een communicatiematrix op te stellen, een reactie op het bezwaar tegen de harmonisatie te geven en de tegemoetkoming in het kader van  de landelijke regeling toe te passen. Op het belangrijkste onderwerp van het gesprek, namelijk de rechten en plichten met betrekking tot huur van de sportaccommodaties(huurcontract) hebben de clubs taal noch teken van de gemeente vernomen. 

In het raadsoverleg van 19 januari heeft Arjen Fledderman, voorzitter van het Leenster FC LEO, als vertegenwoordiger van de achttien verenigde voetbalclubs (zie foto) ingesproken en aandacht gevraagd voor het probleem van het ontbreken van een huurcontract. ‘Tot onze verbazing heeft dit onderwerp de gemeenteraad ongeveer een uur bezig gehouden waarin het in hoofdzaak ging om de slechte communicatie van de gemeente Het Hogeland met de voetbalverenigingen maar waar geen oplossing werd gegeven voor het ontbreken van een huurcontract. Inmiddels zijn we ruim een half jaar verder en hebben de clubs nog steeds niets gehoord. We worden daardoor in ernstige problemen gebracht omdat we niet weten waar we aan toe zijn.’

De clubs zien dat in een aantal gevallen het onderhoud én de kwaliteit van met name de velden behoorlijk achteruit gaat. Ook ander onderhoud laat te wensen over. Daarnaast lopen de privatiseringscontracten van de clubs uit de voormalige gemeente Winsum op 1 juli van dit jaar af. Zij weten nu wel wat de tarieven van huur zijn, maar niet welk onderhoud de gemeente aan de accommodaties gaat plegen. De verenigingen kunnen niet inschatten hoe hoog de bijkomende kosten gaan worden. En dat in een tijd waarin de kosten van allerlei zaken behoorlijk is gestegen. Het is voor de clubs daarom heel lastig om een goede begroting te maken. Daar komt nog bij dat de verenigingen met privatiseringscontracten ook moeten weten waar ze aan toe zijn, want die clubs hebben voor het onderhoud en/of het benodigde materiaal ook contracten lopen.

Fledderman: ‘Natuurlijk hebben we de gemeente gevraagd om zo spoedig mogelijk met ons in gesprek te komen om samen de problemen op te lossen. De voetbalclubs hebben daarvoor een werkgroep in het leven geroepen die de achttien clubs vertegenwoordigd. Dat maakt de communicatie voor de gemeente met de clubs naar onze mening al een stuk gemakkelijker. Helaas heeft dat tot op heden geen resultaat opgeleverd ondanks herhaalde verzoeken aan het adres van de gemeente en eerdere constateringen bij de gemeente dat op het gebied van communicatie verbeteringen nodig zijn.’

Een inhoudelijke terugkoppeling hebben de clubs nog steeds niet gehad. Wel ligt er inmiddels een uitnodiging voor een gesprek met de sportwethouder. Binnen de werkgroep moet er nog een datum worden afgesproken waarop men met de gemeente om tafel gaat.

No Replies to "Voetbalclubs teleurgesteld in gemeente Het Hogeland"