Peli en Appingedam op weg naar fusie

Tijdens het gezamenlijk bestuursoverleg van de voetbalverenigingen Appingedam en De Pelikanen is donderdag een intentieverklaring getekend die tot een fusie van beide verenigingen moet leiden. Zoals tijdens de ledenvergadering van beide clubs kenbaar is gemaakt, kan de fusiebegeleidingscommissie nu aan de slag om een gedegen rapport te schrijven waarin de impact van het samengaan van de voordeurdelers van het Wellemansportpark in Appingedam beschreven staat.

In opdracht van beide verenigingen werd in 2013 een onderzoeksrapport opgesteld naar de mogelijkheden om tot samenwerking tussen De Pelikanen en VV Appingedam te komen. In het rapport werd onder meer geconcludeerd dat (verregaande) samenwerking tussen de beide verenigingen, zowel op sportief niveau als organisatorisch, uitstekende mogelijkheden biedt om de ambities van beide verenigingen te verwezenlijken en/of te versnellen.

Mede naar aanleiding van de aanbevelingen  uit het rapport werden de A-, B-en C-junioren van beide verenigingen in het seizoen 2013-2014 samengevoegd in de samenwerkende jeugdopleiding Damster Voetbalcombinatie (SJO DVC). Beide verenigingen ondertekenden het afgelopen jaar een overeenkomst waarmee een samenwerking van minstens drie jaar werd afgesproken. Alle jeugdteams van de beide verenigingen, van de F-pupillen tot en met de A-junioren, zijn sinds het seizoen 2014-2015 in de SJO DVC samengevoegd.

Omdat men het bij zowel De Pelikanen als Appingedam niet wenselijk acht dat jeugdleden, nadat zij enige tijd samen in een team hebben gevoetbald en de overstap naar de senioren maken, voor een van beide verenigingen zouden moeten kiezen, besloot men verregaande samenwerking te onderzoeken.

De clubs waren er zich terdege van bewust dat zij in een krimpregio opereren en dat er sprake is van een groeiende concurrentie van omliggende verenigingen. Daarbij komt nog dat er op het Wellemansportpark groot onderhoud gepleegd moet worden. In het licht daarvan bekeken vindt men dat het tijd is geworden om de krachten te bundelen en dus te bekijken of een fusie tot de mogelijkheden behoort.

De intentie tot een samensmelting van beide clubs is tijdens de ledenvergaderingen naar buiten gebracht. Met het ondertekenen van de intentieverklaring wordt de wens om tot een fusie te komen nog eens extra benadrukt.

Er is een fusiebegeleidingscommissie ingesteld bestaande uit Tonnie Meijer, Rudi Rondhuis, Martijn Scheper en Rick van Bostelen. Zij hebben als taak hebben de impact van een fusie te onderzoeken op in ieder geval het gebied van beleids-en juridische aspecten,  organisatie en processen, technische zaken, financiën, accommodatie en velden. Daarbij dient eveneens een duidelijk beeld geschetst te worden van de cultuur en de risico’s, waarbij een implementatieplan dient te worden opgesteld.

Voor het onderzoek naar de mogelijkheden, kansen en knelpunten ten aanzien van de accommodatie en de velden is een aparte commissie werkzaam, bestaande uit Hans Meijer, Jaap Kooi, Piet Manning en Berend Zwart. De beide commissies hebben de opdracht uiterlijk april 2016 met conclusies en aanbevelingen te komen.

De beide verenigingen zijn zich er van bewust dat de leden uiteindelijk het laatste woord hebben. Komend voorjaar zal er een buitengewone algemene ledenvergadering worden uitgeroepen waarin iedereen zijn of haar stem kan laten horen.

Op de foto ondertekenen de voorzitters Rick van Bostelen (De Pelikanen) en Geert Bijleveld (Appingedam) de intentieverklaring.

No Replies to "Peli en Appingedam op weg naar fusie"