Disclaimer

Wij halen de inspiratie voor onze teksten en foto’s overal vandaan. Maar we maken geen standaardfoto’s of verhalen en hebben dus ook geen standaardprijzen. Bel, mail of fax ons voor een op maat gesneden tarief. Onderhandelen over korting doen we alleen vóóraf.

Een ieder die onze foto’s en/of teksten gebruikt gaat akkoord met de door ons daaraan verbonden voorwaarden zoals hieronder weergegeven: Op al onze foto’s en teksten rust copyright. Wij verkopen slechts het recht tot eenmalige publicatie of ander vooraf overeengekomen gebruik. De intellectuele eigendomsrechten gaan nooit over op de gebruiker. Er wordt slechts een (beperkte) gebruikslicentie verstrekt.

De inhoud van onze website mag slechts gebruikt worden voor orientatie. Elk ander gebruik, distributie, vermenigvuldiging, verspreiding, in zijn geheel overnemen of beschikbaar stellen van onze foto’s en/of teksten aan derden is zonder schriftelijke toestemming uitdrukkelijk verboden. Niet of niet bijtijds gemeld en elk niet vooraf overeengekomen gebruik wordt beschouwd als inbreuk en zal door ons als zodanig worden behandeld.

In het geval van ingezonden mededelingen, brieven, foto’s en overige beeldmateriaal dient het auteursrecht bij de inzender te berusten of moet in ieder geval duidelijk zijn bij wie het auteursrecht berust en dat rechthebbende toestemming voor plaatsing heeft gegeven. De inzender vrijwaart de Stichting EemsmondSport Delfzijl voor claims van rechthebbende indien ten onrechte auteursrechtelijk beschermde werken zonder toestemming van de rechthebbende wordt ingezonden. Foto’s zonder vermelding van inzender/maker/fotograaf worden door de Stichting EemsmondSport Delfzijl niet geplaatst.

Behoudens een aantal zeer exclusieve opnames en verhalen is het basislicentietarief voor onze foto’s en teksten 270 euro per jaar. Op basis van vooraf gemaakte afspraken kunnen door ons afwijkende tarieven worden berekend.

Bij het constateren van inbreuk ontvangt de inbreukmaker een voorstel voor minnelijke schikking ten bedrage van in ieder geval het basislicentietarief. Wordt hieraan niet voldaan, dan volgt een schadevergoeding plus een vermeerdering van minimaal 200 procent om de kosten van opsporing en verhaal te dekken, immateriele schade, het niet kunnen stellen van voorwaarden ten aanzien van de duur en omgeving van het gebruik, de vermindering van exclusiviteit en exploitatiemogelijkheden.

Bij gebruik zonder naamsvermelding of bij verminking van onze foto’s en/of teksten wordt bovendien in beide gevallen een extra opslag van 100 procent gerekend.

Bij het niet accepteren van het voorstel voor minnelijke schikking zullen rechtsmaatregelen worden getroffen waarvan de kosten en alle bijkomende kosten op basis van artikel 1019h Rv volledig op de inbreukmaker zullen worden verhaald.

Op alle rechtsbetrekkingen zijn de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 19/2015 en hier te zien zijn.