Disclaimer

Onze verhalen, foto’s en filmbeelden komen uit de creatieve breinen van de medewerkers. Zij besteden veel tijd en aandacht om een exclusief product te produceren. Die exclusiviteit willen ze gewaarborgd zien. Wij bieden hen de bescherming waarom de werken vragen. Bedenk dus goed wat u doet als u teksten, foto’s en/of filmbeelden of delen daarvan van onze website plukt. Dat noemen we dan in vaktermen inbreuk plegen op copyright en/of auteursrecht. Bel, mail of fax ons voor een op maat gesneden tarief. Onderhandelen over korting doen we alleen vóóraf.

Een ieder die onze foto’s, teksten en/of filmbeelden gebruikt gaat akkoord met de door ons daaraan verbonden voorwaarden zoals hieronder weergegeven. Op al onze in eigen beheer gemaakte foto’s, filmbeelden en teksten rust copyright. Wij verkopen slechts het recht tot eenmalige publicatie of ander vooraf overeengekomen gebruik. De intellectuele eigendomsrechten gaan nooit over op de gebruiker. Er wordt slechts een (beperkte) gebruikslicentie verstrekt.

De inhoud van onze website mag slechts gebruikt worden voor oriëntatie. Elk ander gebruik, distributie, vermenigvuldiging, verspreiding, in zijn geheel overnemen of beschikbaar stellen van onze foto’s, filmbeelden en/of teksten aan derden is zonder schriftelijke toestemming uitdrukkelijk verboden. Niet of niet bijtijds gemeld en elk niet vooraf overeengekomen gebruik wordt beschouwd als inbreuk en zal door ons als zodanig worden behandeld. We zullen dan dan ook niet schromen om een claim bij de overtreder(s) neer te leggen.

Wij krijgen veel ingezonden mededelingen, pers- en andere berichten, foto’s en ander beeldmateriaal aangeleverd. In dat geval is van belang dat het auteursrecht bij de inzender berust of op zijn minst duidelijk is bij wie het auteursrecht berust en dat rechthebbende toestemming voor plaatsing heeft gegeven. De inzender vrijwaart de Stichting EemsmondSport Delfzijl voor claims van rechthebbende indien ten onrechte auteursrechtelijk beschermde werken zonder toestemming van de rechthebbende worden ingezonden. Foto’s zonder vermelding van inzender/maker/fotograaf/filmer worden door de Stichting EemsmondSport Delfzijl niet geplaatst. Er kan op verzoek aan naams- en bronvermelding worden gedaan, mits de maker van het werk daar prijs op stelt.

Behoudens een aantal zeer exclusieve opnames en verhalen is het basislicentietarief voor onze foto’s, filmbeelden en/of teksten 270 euro per jaar. Dit bedrag omvat de economische waarde (€ 205,00), plus de kosten mbt tot de werkzaamheden van EemsmondSport (€ 65,00). Op dit bedrag is geen BTW van toepassing.

Bij het constateren van inbreuk ontvangt de inbreukmaker een voorstel voor minnelijke schikking ten bedrage van in ieder geval het basislicentietarief. Wordt hieraan niet voldaan, dan volgt een schadevergoeding plus een vermeerdering van minimaal 200 procent om de kosten van opsporing en verhaal te dekken, immateriële schade, het niet kunnen stellen van voorwaarden ten aanzien van de duur en omgeving van het gebruik, de vermindering van exclusiviteit en exploitatiemogelijkheden.

Bij gebruik zonder naams- en bronvermelding of bij verminking van onze foto’s, filmbeelden en/of teksten wordt bovendien in beide gevallen een extra opslag van 100 procent gerekend.

Bij het niet accepteren van het voorstel voor minnelijke schikking zullen rechtsmaatregelen worden getroffen waarvan de kosten en alle bijkomende kosten volledig op de inbreukmaker zullen worden verhaald.

In het geval dat onze disclaimer ergens niet in voorziet, verwijzen we naar de Algemene Voorwaarden van de beroepsorganisatie Dutch Photographers, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder depotnummer 6/2022. Zie DuPho_Algemene_voorwaarden_jan_2022